luật sư cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 7/14/2014 2:27:47 PM

luật sư hà nội

I- DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT:

Nhận giải thích, hướng dẫn cách thức thực hiện các vụ, việc sau:

1/ Tư vấn về cơ cấu tổ chức bộ máy (Văn phòng chính, chi nhánh, Văn phòng đại diện) trong nội bộ Doanh nghiệp;

2/ Tư vấn về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các bộ phận và cách thức phối hợp làm việc giữa các bộ phận, giữa các vị trí Quản lý trong nội bộ Doanh nghiệp;

3/ Tư vấn về áp dụng các chế độ chính sách với người lao động theo qui định của pháp luật lao động một cách hợp lý trong việc tuyển dụng, sử dụng lao động, khen thưởng, kỷ luật  đối với nhân sự;

4/ Tư vấn các vấn đề pháp lý ảnh hưởng tới hoạt động lãnh đạo, quản lý của Chủ Doanh nghiệp;

5/ Tư vấn về các thỏa thuận(dự kiến) trong Hợp đồng của Doanh nghiệp với đối tác, khách hàng có phù hợp hay trái với qui định của pháp luật;

6/ Tư vấn về thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

7/ Tư vấn về việc góp vốn đầu tư, kinh doanh; thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp...;

8/ Tư vấn về phương pháp, công cụ quản trị nhân sự;

9/ Tư vấn về pháp luật thuế, phí, lệ phí;

 

II- DỊCH VỤ LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT VỤ, VIỆC CỤ THỂ

luật sư hà nội

Nhận trực tiếp tham gia giải quyết các vụ, việc dưới đây:

- Soạn thảo các loại Hợp đồng;

- Soạn thảo các loại Qui chế, Qui định, Qui tắc ứng xử...;

- Cung cấp Bộ tài liệu Mô tả công việc, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban, các bộ phận, các cấp lãnh đạo, các nhân viên (khối văn phòng)

- Cung cấp Bảng tiêu chí để đánh giá năng lực và hiệu quả của cán bộ và nhân viên…

- Thẩm định pháp lý các văn bản pháp qui: công văn, quyết định, hợp đồng, thỏa thuận hợp tác….

- Thẩm định tính phù hợp pháp luật của các qui định mà Ban lãnh đạo công ty cần ký ban hành do cấp dưới trình ký;

- Tham gia cùng Lãnh đạo Công ty trong quá trình đàm phán Hợp đồng, các giao dịch khác với tư cách là Luật sư Riêng của Chủ tịch HĐQT, TGĐ;

- Là trung gian hòa giải bất đồng, tranh chấp cho Chủ Doanh nghiệp;

- Đào tạo về pháp luật theo từng lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

 

III. DỊCH VU LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN-ỦY QUYỀN

Nhận làm đại diện hoặc ủy quyền cho Chủ Doanh nghiệp trong những vụ, việc sau:

1/  Thay mặt Chủ Doanh nghiệp phát ngôn với các bên liên quan, cơ quan Quản lý nhà nước, đối tác và cộng đồng;

2/ Thực hiện các công việc với tư cách là người đại diện, người được ủy quyền của Chủ Doanh nghiệp;

3/ Đại diện Chủ Doanh nghiệp tham gia tố tụng tại Tòa án.

4/ Đại diện giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp;

5/ Đại diện trung gian hòa giải;

6/ Đại diện đàm phán các giao dịch dân sự;

7/ Đại diện Khiếu nại, tố cáo, Khởi kiện...

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Ls: Hoàng Ngoãn. Đt: 0915 821 924/ 04 3999 5889

Trân trọng./.

luật sư hà nội luật sư hà nội

 


TAGs: tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam, dịch vụ làm thẻ apec, dịch vụ giải thể doanh nghiệp,