LUẬT SƯ TƯ VẤN THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước ra Tòa án hành chính.

Vai trò luật sư trong vụ án dân sự, kinh tế

Vai trò luật sư trong vụ án dân sự, kinh tế gồm những công việc chính sau:

Luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại, khiếu kiện tranh chấp đất đai

Luật sư sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc...

Tham gia quá trình đám phán, thương lượng hòa giải

Đàm phán, thương lượng, hòa giải luôn là một giai đoạn quan trọng. Thành công và đạt được thỏa thuận ngay từ giai đoạn này mang lại kết quả tốt đẹp cho tất cả các bên. Bên cạnh đó còn giữ được mối quan hệ làm ăn lâu d...

Nghiên cứu hồ sơ, tư vấn soạn đơn khởi kiện

Nghiên cứu và phân tích hồ sơ, chứng cứ trong vụ án dân sự là một giai đoạn vô cùng quan trọng....

Luật sư tham gia trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục Tái thẩm, Giám đốc thẩm

Giám đốc thẩm, tái thẩm là một thủ tục tố tụng đặc biệt, vô cùng quan trọng, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, xét xử dúng pháp luật, hạn chế oan sai.

Tư vấn khiếu nại hành chính

Theo quy định Luật Khiếu nại Tố cáo, cá nhân, tổ chức có quyền làm đơn khiếu nại đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính